4.8.2015 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» (MIS CODE 904047), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

4.8.2015 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» (MIS CODE 904047), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Λαγκαδάς, 04-08-2015

Αριθμ. Πρωτ.551

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» (MIS CODE 904047), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 3.4 «Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών για την υγεία και εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Pilot application of health and impact assessment techniques in greek and FYROM protected areas)»

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 3.4 «Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών για την υγεία και εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Pilot application of health and impact assessment techniques in greek and FYROM protected areas)», του Πακέτου Εργασίας 3 «Αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων (Risk and impact assessment)».

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, και μέχρι τις 15:00μ.μ., με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», (Δράση 3.4)».

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (48.373,98 €), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό έντεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και δύο  λεπτών (11.126,02 €).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Τεύχος προκήρυξης

 

Αυγούστου 4, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις