[GREENLAND] 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

[GREENLAND] 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Λαγκαδάς, 21-12-2021

  Αρ. Πρωτ. : 740

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENLAND – GREEN-skiLls for a sustainable Development», με ακρωνύμιο “GREENLAND”, (G.A. Νο B_A.3.1_0048), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ENI CBC Med 2014-2020». Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 233.693,80€ και χρηματοδοτείται 90% από το πρόγραμμα ENI CBC Med 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% από ιδίους πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 3 άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 το παρακάτω έργο. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 15/04/2023 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

WP1 Project Management

WP2 Project Communication

WP4 Capacity Building activities (Training, Mentoring, Coaching) and creation of one E-learning platform

WP5 NEETs and Women Traineeship programs at CB and national level in SMEs and JobShadowing

WP6 Sector-skills alliances, Strategies and Action plans

 • Συντονισμός της ομάδας έργου του ΔΚΠ
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και πόρων για λογαριασμό του ΔΚΠ με βάση το Annex I “Description of the Project” και Annex II “Budget” του Grant Contract
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη συνολικού σχεδίου έργου οικονομικών και διοικητικών καθηκόντων–Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εγγράφων
 • Παρακολούθηση και έγκαιρη εκτέλεση των δραστηριοτήτων και του προϋπολογισμού του Έργου
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
 • Εκπροσώπηση του ΔΚΠ στις τακτικές/εξαμηνιαίες συνεδριάσεις Technical and Steering Committee του Έργου
 • Εκπροσώπηση του ΔΚΠ στις τακτικές μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις της Ομάδας Έργου
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία δικαιολογητικών για τους ετήσιους ελέγχους του Έργου
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την ενημέρωση του Σχεδίου επικοινωνίας και του Σχεδίου Marketing του Έργου σε τακτική/εξάμηνη βάση σε συνεργασία με τον WP2 coordinator PP7-ERFC (Greece)
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργειών και κεφαλαιοποίησης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο (workshops, εκδηλώσεις κεφαλαιοποίησης κτλ.)
 • Υποστήριξη στην προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας για τον εντοπισμό των μεντόρων που θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση του προγράμματος σπουδών με τη συνεισφορά των μεντόρων στο σχεδιασμό των ηλεκτρονικών μαθημάτων για τα μαθήματα δεξιοτήτων, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς που θα μπορέσουν να απορροφήσουν τους νέους εκπαιδευόμενους
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό των ενοτήτων και την υλοποίηση 2 LabSkills
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Υποστήριξη δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες
 • Υποστήριξη στην επιλογή και προετοιμασία για τα εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα πρακτικής άσκησης σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση των εθνικών και διασυνοριακών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση παρακολούθησης εργασίας (Job-Shadowing) σε άτομα φορέων που δραστηριοποιούνται με την απασχόληση των νέων και της αγοράς εργασίας
 • Υποστήριξη στον προσδιορισμό ενδιαφερομένων φορέων που θα συμμετάσχουν σε στρατηγικές συμμαχίες, σχέδια δράσης και το Επιχειρηματικό Πράσινο Δίκτυο (Entrepreneurial Green Network-EGN)
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη συμμαχιών μεταξύ TVETs και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση Μακροπρόθεσμων Σχεδίων Δράσης και Πρωτοκόλλων.

ΘΕΣΗ Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αγροτική Οικονομία
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εκπόνηση κοινωνικών μελετών για περιβαλλοντικά δεδομένα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Οικονομίας/Διοίκησης
 • Εμπειρία στην εκτέλεση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε θέματα Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας
 • Εμπειρία στην εκτέλεση μελετών αγοράς εργασίας στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας
 • Εμπειρία σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (οργάνωση, επικοινωνία, διεκπεραίωση εγγράφων, δράσεις δημοσιότητας)
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου.

 

ΘΕΣΗ Β

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Πρακτική άσκηση με αντικείμενο σχετικό με την ενδυνάμωση γυναικών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στην εκτέλεση μελετών αγοράς εργασίας στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας
 • Εμπειρία στην εκπόνηση κοινωνικών μελετών για περιβαλλοντικά δεδομένα
 • Εθελοντική εργασία σε αντικείμενα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΘΕΣΗ Γ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Γεωτεχνικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1,5 έτους στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ

 • Εμπειρία σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (οργάνωση, επικοινωνία, διεκπεραίωση εγγράφων, δράσεις δημοσιότητας)
 • Εμπειρία σε χρήση ή/και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης ή/και Παρατήρησης Γης

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) Βαθμός * 40
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 200
3 Γνώση αγγλικής γλώσσας 30 (καλή), 50 (πολύ καλή), 70 (άριστη)
4 Γνώση χειρισμού Η/Υ 50
5 Εμπειρία ανά μήνα 7 ανά μήνα

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τις 05/01/2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα Παπαδοπούλου Δανάη).

 

                                                                                                

   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση

Δεκεμβρίου 21, 2021 / Νέα, Προκηρύξεις