ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει 1 Πληροφορικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με σύμβαση ανάθεσης έργου για εργασία πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές έως 2.500€.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω προσόντα:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)
  • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
  • Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού R και/ή python
  • Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού για διαδικτυακές εφαρμογές: HTML, CSS και Javascript
  • Εμπειρία σε χρήση συστημάτων ελέγχου αναθεωρήσεων κώδικα (π.χ. git)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου
  • Επαγγελματική εμπειρία σε χρήση ή/και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης ή/και Παρατήρησης Γης, και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων
  • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ερευνητικών έργων
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια με κριτές, σχετικές με το αντικείμενο του έργου

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Γεωπονίας, σε αντικείμενο σχετικό με το έργο ή εν γένει σε εφαρμογές που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων Παρατήρησης Γης.

 

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, με πιθανή συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των βιογραφικών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@i-bec.org. Πληροφορίες δίνονται και στο τηλ.: 2310991778.

 

Απριλίου 12, 2022 / Νέα, Προκηρύξεις