ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   

 

Λαγκαδάς, 02-12-2022 

 Αρ. Πρωτ. : 681 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Carbon Initiative for Climate-resilient Agriculture», με ακρωνύμιο «CARBONICA», HORIZON 2022. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 718.750,00€ και χρηματοδοτείται  100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2022 (Horizon 2022) της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 4 άτομα με σύμβαση ανάθεσης  έργου τα παρακάτω αντικείμενα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις  31/12/2023. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2026 (και σε  περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας :  

WP1 – Consolidation, capacity building, and brain gain strategies 

WP2 – Establishing collaboration links among the involved IES and reviving CARBONICA EH WP3 – Joint pilot research project and testing and validation 

WP4 – CARBONICA EH Support for business development 

WP5 – Stakeholder engagement, outreach, and policy recommendations 

WP6 – Project management 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 

Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας στα  οικοσυστήματα (Mapping of the current state of play in carbon farming ecosystems) / Συστηματική  χαρτογράφηση υφιστάμενης βιβλιογραφίας / Εντοπισμός της σύγχρονης έρευνας, των κενών και  των λύσεων στη γεωργία άνθρακα / Συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο /  Διεξαγωγή συνεντεύξεων και έρευνας πεδίου

Δημιουργία πλατφόρμας πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων (Set up of multi-actor platforms)/  Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για συστηματική μελέτη και συνεντεύξεις / Διεξαγωγή συνεντεύξεων και  ερευνών πεδίου με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

Στρατηγική για την εισροή εγκεφάλων (Brain gain strategies) / Συμβολή στο σχεδιασμό και την  υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Σχεδιασμός και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων  φορέων (Design and implementation of stakeholders’ collaborative activities) / Καθορισμός των  ερευνητικών προτεραιοτήτων, των τομέων εστίασης και των θεματικών, των στόχων και των  κοινών ερευνητικών δράσεων 

Σχέδιο ελέγχου και πιστοποίησης (Plan for testing and validation) / Ανάπτυξη ροή εργασιών  ελέγχου και πιστοποίησης με βάση υφιστάμενης εργαλειοθήκης δεδομένων στο πεδίο της  καλλιέργειας άνθρακα / Ανάπτυξη διασυνοριακής κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση και την  ελαχιστοποίηση του CF 

Σχέδιο Υποστήριξης στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Plan for Support in Business Development) /  Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και δημιουργία εικονικής υποδομής για την υποστήριξη της  επιχειρηματικής ανάπτυξης 

Επικοινωνία και δραστηριότητες προβολής (Communication and outreach) / Επιστημονικές  δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις 

Συνεργασία και συνέργειες με άλλα έργα και δραστηριότητες (Collaboration and synergies with  other projects and initiatives) / Οργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων και ημερίδων δικτύωσης Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση (Administrative and Financial Management) / Συμβολή στις  διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες. 

ΘΕΣΗ Α (1 άτομο) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής Διδακτορικό δίπλωμα στις Θετικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες Μηχανικού 

Ερευνητική/Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στο αντικείμενο φυτικής/ζωικής  παραγωγής ή τροφίμων ή Φυσικές Επιστήμες  

Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάλυση των βιογεωχημικών κύκλων στο σύστημα της Γης 

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική  πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου  σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η  συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον  Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Θετικές Επιστήμες 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed journals) στο πεδίο των φυσικών  επιστημών (φασματοσκοπικών τεχνικών ή της φυσικής γεωγραφίας)

Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μορφή προφορικής ή αναρτημένης  παρουσίασης στο πεδίο των φυσικών επιστημών (φασματοσκοπικών τεχνικών ή της φυσικής  γεωγραφίας) 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα Word, Excel και PowerPoint, Υπηρεσίες διαδικτύου Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 

ΘΕΣΗ Β (2 άτομα) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Χημικού  

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην Ανόργανη Αναλυτική Χημεία ή/και την  αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων/εδαφών, ή/και τις αναλύσεις βιομάζας /μικροφυκών και  εκχύλισης/ ανάλυσης της περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά και άλλα χημικά στοιχεία με  αναλυτικές τεχνικές AAS, Ion Chromatography, UV-A, TOC 

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας διαπιστευμένου  Χημικού εργαστηρίου. 

Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών από συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα στην αναλυτική χημεία ή/και την αξιολόγηση της ποιότητας  υδάτων/εδαφών ή/και την παρακολούθηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων των  υδάτων. 

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην Βιομηχανική Χημεία  

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική  πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου  σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η  συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον  Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή της χημείας στην περιβαλλοντική έρευνα ή/και  στην Ανόργανη Αναλυτική Χημεία ή/και στην διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και την  αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων/εδαφών ή/και στην διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένου  περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας διαπιστευμένου Χημικού  εργαστηρίου. 

Πρόσθετη ερευνητική εμπειρία στην αναλυτική χημεία ή/και την αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων  ή/και την παρακολούθηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων των υδάτων/εδαφών. Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις σχετικές με το αντικείμενο της αναλυτικής χημείας .

Σεμινάρια – Επιμορφώσεις στο αντικείμενο της αναλυτικής χημείας 

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2. 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΘΕΣΗ Γ (1 άτομο) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών 

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών και  συγχρηματοδοτούμενων έργων, συγγραφή οικονομικών εκθέσεων. 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2. 

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική  πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου  σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η  συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον  Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων – σεμιναρίων 

Εμπειρία σε οικονομική διαχείριση προγραμμάτων HORIZON

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

  ΠΡΟΣΟΝ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ)  Βαθμός * 40
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  200
Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών  400
Γνώση χειρισμού Η/Υ  50
Εμπειρία ανά μήνα (μέχρι 84 μήνες)  7 ανά μήνα
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανά δημοσίευση)  40 ανά δημοσίευση
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ανά ανακοίνωση)  15 ανά δημοσίευση
Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάλυση των βιογεωχημικών κύκλων  στο σύστημα της Γης 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση) 
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών 
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα  τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα  απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης. 

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και  διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες  σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.  

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις  εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς, γραφείο 1, από την ημέρα ανάρτησης της  παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και  έως και τις 16/12/2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις  ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κ. Παπαδοπούλου Δανάη). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω  απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και  ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο  κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι  θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο  των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας  ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη  λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης  έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον  χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της  πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα  κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ  όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η  αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό  τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία  στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση  κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς  κατάταξης. 
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε  βαθμολογείται και απορρίπτεται.  
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να  πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους  στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το  συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου  του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο  έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε  περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής). 
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη  σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη  συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των  ενδιαφερομένων. 
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του  προγράμματος.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκεμβρίου 2, 2022 / Νέα, Προκηρύξεις