27.08.2014. Προκηρυξη Διεθνή Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

27.08.2014. Προκηρυξη Διεθνή Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Λαγκαδάς, 27/8/2014

Αρ. Πρωτ.: 432

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης 1.020.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., και 1.254.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS 482385), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Προσφορές που αφορούν επιμέρους τμήματα και όχι το σύνολο του έργου δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 9 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ..  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη.

O υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει:

  1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα Ευρώ, € 62.730,00.

Σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να καταθέσει:

  1. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προϋπολογισμός του έργου: 1.020.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.,( 1.254.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
Διάρκεια του έργου: 7 μήνες (από τη υπογραφή της σύμβασης) και το αργότερο μέχρι 30/4/2015
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 10 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:  Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς.
Πληροφορίες: κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Τηλ. & Φαξ.: +30-2394023485, e-mail: info@i-bec.org

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται μέχρι και την Παρασκευή 26/9/2014από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο), και ώρες 10:00π.μ.-3:00μ.μ., ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στο info@ibec.org. Τέλος η πλήρης Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.ibec.org, Αρχική Σελίδα → Νέα και Εκδηλώσεις Προκηρύξεις), οι παραλήπτες όμως που θα την προμηθευτούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν συμπληρωμένη την ειδική αίτηση παραλαβής είτε με τηλεμοιοτυπία (στο φαξ: 239402348), είτε σκαναρισμένη στο info@ibec.org.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης μέχρι και την Παρασκευή 26 /09 /2014.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ibec.org.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε), στο ΦΕΚ και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο, τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
 
Αυγούστου 29, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις