7-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT»(B1.11.01) (ΔΡΑΣΗ 6.3)

7-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT»(B1.11.01) (ΔΡΑΣΗ 6.3)

7-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT»(B1.11.01) (ΔΡΑΣΗ 6.3)

 

logo-GR-BU

Λαγκαδάς, 27-05-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 220

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την πραγματοποίηση έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6.3: Επιχειρησιακή Λειτουργία του δικτύου τηλεμετρίας (Operational functioning of the telemetric network), του Πακέτου Εργασίας 6: Πιλοτική λειτουργία του συστήματος (Pilot functioning of the system), Παραδοτέο 6.3.3: Τελική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου» (Ex-post Evaluation Report of project’s results), του Ευρωπαϊκού έργου “RIVERALERT – Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin” (Β1.11.01), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και τη Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, και μέχρι τις 12:00π.μ., με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Πραγματοποίηση Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου “ RIVERALERT – Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00.

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα 10 ημερών, και το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουνίου 2013.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ #18.000,00#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο, τηλ. 2394023485).

Η παρούσα αναρτήθηκε στις 27/05/2013 στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

 

 

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/5/2013

Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού:11/6/2013

 

Μαΐου 7, 2013 / Νέα, Προκηρύξεις