Επένδυση στο Περιβάλλον

Ολοκληρωμένες δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προτύπων συστημάτων και μεθοδολογιών παρακολούθησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

  • Καινοτόμα πολυεπίπεδα συστήματα παρακολούθησης με συνδυασμένη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων και πλωτών οχημάτων, εργαστηριακών αναλύσεων, τηλεμετρίας, επισκοπικών και τηλεσκοπικών μεθόδων. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι η Επιχειρησιακή Παρακολούθηση της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Στρυμόνα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/EΕ.
  • Tηλεμετρικό δίκτυο 109 ποιοτικών, ποσοτικών και μετεωρολογικών σταθμών σε διασυνοριακές λεκάνες απορροής της Ελλάδος, όπως των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα.
  • Διεπιστημονική στελέχωση του Κέντρου και εξειδίκευση για επίλυση σύνθετων προβλημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαχείρισης και αποκατάστασης, όπως στην περίπτωση της Λιμνοθάλασσας Επανομής, με δυνητική συνεισφορά της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Καινοτόμες δράσεις, υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

  • Περιβαλλοντικοί δείκτες για τον σχεδιασμό πολιτικών και την εκτίμηση αποτελεσμάτων που σχετίζονται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το περιβάλλον. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι ο υπολογισμός Δεικτών Βάσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
  • Σχεδιασμός υλοποίησης Παρατηρητηρίου Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Ψηφιακά διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στον ποταμό Στρυμόνα και ρύπανσης στον ποταμό Νέστο.
  • Επιχειρησιακά διαχειριστικά μοντέλα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, όπως η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης αρδευτικών γεωτρήσεων και προσδιορισμού τόσο του προβλήματος όσο και των κατάλληλων προς ανάληψη μέτρων στη Λίμνη Κορώνεια.

 

Επιστημονική υποστήριξη δημόσιου τομέα για παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία μέσω Συμφώνων Συνεργασίας (MoU):

  • Λειτουργία κόμβου διαχείρισης-αποθήκευσης περιβαλλοντικών δεδομένων διασυνοριακών λεκανών απορροής και δημιουργία ιστορικού αρχείου σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων με βέλτιστη αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών/cloudcomputing – serverconsolidation.

Παροχή περιβαλλοντικών δεδομένων και δεικτών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους πολίτες, σε πραγματικό χρόνο (real time) με διαβαθμισμένη πρόσβαση. Το ΔΚΠ αποτελεί εστιακό σημείο συλλογής και διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερμαϊκό κόλπο: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη» (ΕΟΧ 0040) του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.