ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λαγκαδάς, 29-07-2011

Αρ. Πρωτ.: 13

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αποτελεί έναν ειδικευμένο μηχανισμό υποστήριξης της τοπικής αλλά και της δημόσιας διοίκησης στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής και επενδύει στην επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος σε ότι αφορά στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και στην επιχειρησιακή εφαρμογή αυτής από τους φορείς Περιφερειακής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος είναι, σε συνεργασία με τις δομές της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στην αειφορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Σκοπός του Κέντρου είναι η χρήση καινοτόμων και αξιόπιστων μεθόδων συλλογής περιβαλλοντικής πληροφορίας, καθώς και η επεξεργασία, αποθήκευση και μετατροπή της σε περιβαλλοντικούς δείκτες για το σχεδιασμό έργων αειφόρου ανάπτυξης και την ολοκληρωμένη υποστήριξη υλοποίησης περιφερειακής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διασυνοριακές λεκάνες της χώρας. Παράλληλα το Κέντρο αναπτύσσει δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος στοχεύοντας στην υποστήριξη των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών δράσεων και πολιτικών, στην ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων της χώρας μας. Η λειτουργία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος ως παρατηρητήριο (observatory) της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των δράσεων που σχετίζονται με αυτό, καθώς και η διασύνδεσή του με ερευνητικά ιδρύματα, επιμελητήρια, θεσμικούς φορείς και πόλους καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσδίδει στο Κέντρο μια νέα δυναμική σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των στόχων του το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει και σε διακρατικά και διασυνοριακά συγχρηματοδοτημένα προγράμματα, ανάλογα με τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που βγαίνουν από τις Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων των Έργων, στα οποία τελικά συμμετέχει το ΔΚΠ, κρίνεται πολλές φορές απαραίτητο:

I. Να απασχολήσει επιπλέον άτομα με συμβάσεις έργου ως επιστημονικούς συνεργάτες για τη παροχή υπηρεσιών. Το έργο των συμβάσεων πραγματοποιείται στη διάρκεια υλοποίησης του εκάστοτε έργου και σύμφωνα με τα τελικά εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

II. Να αναζητάει συνεργάτες για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων εντός και εκτός της χώρας, για τις συναντήσεις των εταίρων των Έργων.

III. Να αναζητάει συνεργάτες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου και αναλωσίμων υπολογιστών, για την υλοποίηση των Έργων.

IV. Να αναζητάει συνεργάτες για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού του Χημικού Εργαστηρίου καθώς και υλικών και αντιδραστηρίων για τη συντήρηση – βαθμονόμηση τηλεμετρικών σταθμών.

Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προτίθεται να δημιουργήσει ένα Μητρώο Συνεργατών, στο οποίο θα ανατρέχει και θα ζητάει προσφορές.

Όροι για συμμετοχή στο Μητρώο Συνεργατών

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Συνεργατών έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:

1. εφόσον το φυσικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι ειδικότερα:η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

  • η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο·
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς)·
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία·
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

2. εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης που είναι ειδικότερα:

  •  η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο·
  •  η μη ύπαρξη καταδίκης του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο·
  •  η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς)·
  •  η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία·
  •  η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Μητρώο Συνεργατών του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@i-bec.org , με Θέμα «Μητρώο Συνεργατών ΔΚΠ» τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο Συνεργατών.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία αφενός (i) βεβαιώνονται τα ανωτέρω της προσωπικής κατάστασης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Συμμετοχής.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα είναι υπογεγραμμένη από το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, και θα αποστέλλεται σαρωμένη. Σε περίπτωση συνεργασίας θα απαιτείται η προσκόμιση νέας και πρωτότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης στα γραφεία του ΔΚΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Και ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα ακόλουθα:

I. Τα άτομα που επιθυμούν να μπούνε στο «Μητρώο Συνεργατών» ως επιστημονικοί συνεργάτης για τη παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Απαραίτητα προσόντα είναι:

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

2. Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet).

3. Γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας.

II. Οι συνεργάτες για την πραγματοποίηση μετακινήσεων, πλήρες προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο για την προβολή τους.

III. Οι συνεργάτες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου και αναλωσίμων υπολογιστών, πλήρες προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο για την προβολή τους.

IV. Οι συνεργάτες για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού του Χημικού Εργαστηρίου καθώς και υλικών και αντιδραστηρίων για τη συντήρηση – βαθμονόμηση τηλεμετρικών σταθμών, πλήρες προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο για την προβολή τους.

Ανάθεση Υπηρεσιών σε εγγεγραμμένο στο μητρώο συνεργάτη

Για κάθε σχεδιαζόμενο έργο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης Έργων από το ΔΚΠ, για το οποίο επιλέγεται δυνητικός ανάδοχος από το Μητρώο και δεν προσφεύγει σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό, το ΔΚΠ ανατρέχει στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη για την υπηρεσία επάρκεια και επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση και εμπειρία.

Σε αυτούς που διαθέτουν την απαραίτητη συνάφεια με την παρεχόμενη υπηρεσία, ζητείται να στείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία και συζητείται το κατά πόσο είναι διαθέσιμοι για να εκτελέσουν το συγκεκριμένο έργο της παροχής υπηρεσιών με βάση τους ειδικούς όρους της ανάθεσης (ιδίως διάρκεια και αμοιβή).

Έτσι δημιουργείται η λίστα των δυνητικών αναδόχων της υπηρεσίας, η οποία αξιολογείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΔΚΠ, ο οποίος αποφασίζει και εισηγείται για την ανάθεση της υπηρεσίας.

Η ανάθεση του έργου γίνεται με Απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ στην οποία ορίζεται το φυσικό αντικείμενο, η διάρκεια του έργου και η αμοιβή. Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και ως προϋπόθεση αυτής ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προσωπική του κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες για τις οποίες είχε υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.

Μετά την απόφαση ανάθεσης και με δεδομένο ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί πριν την έκδοσή της, καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία προσδιορίζονται αναλυτικά οι όροι της υλοποίησης του έργου και ιδίως οι όροι πληρωμής της αμοιβής, τόπου παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, καταγγελίας ή αναστολής της σύμβασης.

Τέλος, η αμοιβή του Αναδόχου θα βαρύνει το εκάστοτε Έργο, στο οποίο εντάσσεται η παρεχόμενη υπηρεσία ή προμήθεια.

Ανάθεση Προμηθειών σε εγγεγραμμένο στο μητρώο συνεργάτη

Για κάθε σχεδιαζόμενο έργο παροχής προμηθειών, στο πλαίσιο υλοποίησης Έργων από το ΔΚΠ, για το οποίο επιλέγεται δυνητικός ανάδοχος από το Μητρώο και δεν προσφεύγει σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό, το ΔΚΠ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε έναν ή περισσότερους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη για την προμήθεια επάρκεια και επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση και εμπειρία. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζεται το αντικείμενο των προμηθειών που θα ζητηθούν από το δυνητικό ανάδοχο και οι ειδικότεροι όροι της ανάθεσης (ιδίως διάρκεια και αμοιβή).

Οι αποδέκτες της πρόσκλησης καλούνται να υποβάλουν σχετική προσφορά αποδεχόμενοι τους όρους της πρόσκλησης ή προτείνοντας ακόμα ευνοϊκότερους όρους. Σε περίπτωση ενός αποδέκτη, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος αποφασίζει αν η προσφορά κρίνεται ευνοϊκή και προχωρά στην εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας. Σε περίπτωση που απευθύνθηκε η πρόσκληση σε περισσοτέρους, συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ, η οποία αξιολογεί τις προσφορές και εισηγείται την ανάθεση σε έναν δυνητικό ανάδοχο.

Η ανάθεση του έργου γίνεται με Απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ στην οποία ορίζεται το φυσικό αντικείμενο, η διάρκεια του έργου και η αμοιβή. Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και ως προϋπόθεση αυτής ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προσωπική του κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες και την οικονομική επάρκεια για τις οποίες είχε υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.

Μετά την απόφαση ανάθεσης και με δεδομένο ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί πριν την έκδοσή της, ζητείται όπου απαιτείται, από τον Ανάδοχο η προσκόμιση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών και καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία προσδιορίζονται αναλυτικά οι όροι της υλοποίησης του έργου και ιδίως οι όροι πληρωμής της αμοιβής, τόπου παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, καταγγελίας ή αναστολής της σύμβασης.

Τέλος, η αμοιβή του Αναδόχου θα βαρύνει το εκάστοτε Έργο, στο οποίο εντάσσεται η παρεχόμενη υπηρεσία ή προμήθεια.

Διαγραφή από το Μητρώο

Η οριστική διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του β) λόγω του ότι έπαυσε έστω και μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής του και γ) μετά από σχετική αίτησή του.

Η χρήση του Μητρώου Συνεργατών θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται υποστήριξη το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος για την υλοποίηση των στόχων και του σκοπού του, τόσο κατά τη συμμετοχή του σε διακρατικά και διασυνοριακά συγχρηματοδοτημένα προγράμματα, όσο και για κάθε άλλη ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

 

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής.

Υπεύθυνη Δήλωση  Φυσικό Πρόσωπο

Υπεύθυνη Δήλωση Νομικό Πρόσωπο. 

Ιανουαρίου 24, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις